Noticias

Pre-assemblea territorial 2018

VEGAP

Celebració de la PRE-ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L’ENTITAT per al proper dia 7 de juny de 2018 a les 17:00 hores en primera convocatòria i en segona convocatòria a les 18:00 hores a la Fundació Antoni Tàpies al carrer Aragó, 255 de Barcelona.

La mateixa es desenvoluparà d’acord amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1r    Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals i de l’Informe de Gestió de l’exercici anterior.

2n  Nomenament de l’auditor pels Comptes Anuals dels exercicis 2018 a 2023, ambdós inclosos.

3r    Comunicació sobre l’elecció dels Membres de la Òrgan de Control Intern de l’Entitat o, en el seu cas, dels Membres de la Comissió de Control Econòmic-Financer per als comptes de l’exercici 2018.

Els socis que desitgin presentar-se com a candidats a l’elecció dels membres de l’Òrgan de Control Intern de l’Entitat o, si escau, de la Comissió de Control Econòmic- Financer, hauran de comunicar-ho a la Secretaria del Consell d’Administració no més tard del 30 de maig de 2018 a les 17 hores. Al venciment d’aquest termini, el Secretari del Consell d’Administració procedirà a comunicar als socis les candidatures presentades, així com, si escau, els respectius programes de cada candidatura.

4t    Aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació dels següents articles dels Estatuts de VEGAP: : 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 49, 50, 52, 54, 56, 58, s’afegeix un nou article 59, 60, 61, 62, 64, 70 i inclusió d’una nova disposició transitòria única, per a la seva adaptació a la nova normativa legal

5è    Aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació del Reglament de Repartiment de VEGAP, per a la seva adaptació a la nova normativa legal.

6è   Qüestions específiques de l’àmbit català.

7è   Precs i preguntes.

Us esperem.

Noticias relacionadas

Scroll Up

Buscador:

Puedes buscar cualquier información que necesites:

 un autor, un formulario, una gestión…¿En qué podemos ayudarle?

Compartir: