PRE-ASSEMBLEA TERRITORIAL

12 de juny de 2023

De conformitat amb el que disposa l’Art. 27 dels Estatuts Socials, us informo que el Consell d’Administració, en sessió celebrada el dia 22 de maig, ha acordat convocar la celebració de manera telemàtica de la PRE-ASSEMBLEA GENERAL TERRITORIAL DE L’ENTITAT per al pròxim dia 12 de juny a les 10:00 hores en primera convocatòria i EN SEGONA CONVOCATÒRIA QUE ES CELEBRARÀ EL DIA 12 DE JUNY A LES 11:00 HORES.

Les mateixes es desenvoluparan d’acord amb els següents punts de l’ordre del dia:


ORDRE DEL DIA DE LA PREASSEMBLEA GENERAL
(La primera convocatòria serà a les 10.00 hores i la segona a les 11.00 hores)


1r.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals i de l’informe de gestió de l’exercici anterior.

2n.- Examen i aprovació, si escau, de l’Informe de Transparència. Amb l’aprovació expressa dels punts de l’Informe de Transparència següents: aprovació del compliment del codi de conducta sobre inversions financeres temporals de l’exercici econòmic 2022, declaració anual de conflicte d’interessos dels membres del Consell d’Administració i de l’Òrgan del Control Intern, percentatges mínims de les quantitats recaptades i no reclamades destinades a les finalitats indicades a l’article 177.6 del TRLPI.

3r.-Proposta de modificació dels articles 56 i 60 dels Estatuts Socials.

4t.- Proposta de modificació de l’apartat primer de l’article 12 del Reglament de Repartiment.

5è.-Informe de gestió a l’àmbit de Catalunya.

6è.- Precs i preguntes.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 159.e)2n de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en l’article 28.4 dels Estatuts de VEGAP, podrà votar els Punts de l’Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària de forma anticipada a través de la Plataforma de Votació Electrònica, des del dia 7 de juny de 2023 a les 10,00 hores, fins al dia 9 de juny de 2023 a les 10,00 hores.

Us esperem.

Noticias relacionadas

Scroll Up

Buscador:

Puedes buscar cualquier información que necesites:

 un autor, un formulario, una gestión…¿En qué podemos ayudarle?

Compartir: