Noticias

Convocatoria Pre-Assemblea

13 de juny de 2024

De conformitat amb el que disposa l’Art. 27 dels Estatuts Socials, us informo que el Consell d’Administració, en sessió celebrada el dia 29 d’abril, ha acordat convocar la celebració de la PRE-ASSEMBLEA GENERAL TERRITORIAL DE L’ENTITAT per al pròxim dia 13 de juny a les 10:30 hores en primera convocatòria i EN SEGONA CONVOCATÒRIA QUE ES CELEBRARÀ EL DIA 13 DE JUNY A LES 11:30 HORES a la Fundació Antoni Tàpies al carrer Aragó, 255 de Barcelona.

Les mateixes es desenvoluparan d’acord amb els següents punts de l’ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA DE LA PRE-ASSEMBLEA GENERAL

(La primera convocatòria serà a les 10.30 hores i la segona a les 11.30 hores)

1r    Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals i de l’Informe de Gestió de l’exercici anterior.

2n     Examen i aprovació, en el seu cas, de l’Informe de Transparència. Examen i aprovació, si escau, de l’Informe de Transparència. Examen, i si escau, aprovació de les declaracions anuals de conflicte d’interessos (DACI) dels membres del Consell d’Administració i de l’Òrgan de Control Intern. Examen i aprovació del Codi de Conducta sobre Inversions Financeres Temporals de l’exercici econòmic 2023, així com, examen i aprovació, si escau, dels percentatges mínims de les quantitats recaptades i no reclamades que es destinaran a les finalitats establertes a l’article 177.6. c del TRLPI.

3r    Elecció de l’auditor per un mínim de 3 anys i un màxim de 10 anys (article 40.1 de la Llei 22/2015 de 20 de juliol d’auditoria de comptes) i l´article 58 dels Estatuts Socials de VEGAP. Substitució del senyor Manuel Crespi de Valldaura, pel transcurs del termini legal del seu mandat per l’auditor el senyor José María Leandro González.

4t    Qüestions específiques de l’àmbit català.

5t     Proposta de modificació dels articles 42 i 64 dels Estatuts Socials de VEGAP.

6t    Precs i preguntes.

 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 159.e)2n de la Llei de Propietat Intel·lectual, així com en l’article 28.4 dels Estatuts de VEGAP, podrà votar els Punts de l’Ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària de forma anticipada a través de la Plataforma de Votació Electrònica, des del dia 5 de juny de 2024 a les 10,00 hores, fins al dia 7 de juny de 2024 a les 10,00 hores.

 

Us esperem.

Noticias relacionadas

Noticia

Pre-Assemblea 2024

Ahir es va celebrar la Pre-Assemblea Territorial de Catalunya a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona. Va ser possible la participació de forma virtual i

Seguir leyendo
Scroll Up

Buscador:

Puedes buscar cualquier información que necesites:

 un autor, un formulario, una gestión…¿En qué podemos ayudarle?

Compartir: