PRE-ASSEMBLEA TERRITORIAL

VEGAP

Celebració de la PRE-ASSEMBLEA TERRITORIAL DE L’ENTITAT per al proper dia 1 de juny de 2017 a les 17 hores en primera convocatòria i en segona convocatòria a les 18 hores a la Fundació Antoni Tàpies al carrer Aragó, 255 de Barcelona.

La mateixa es desenvoluparà d’acord amb el següent ordre del dia:

 ORDRE DEL DIA

1r    Examen i aprovació, en el seu cas, de la Memòria, el Balanç i els Comptes de l’exercici anterior.

2n   Comunicació sobre l’elecció dels Membres de la Comissió de Control Econòmic-Financer per als comptes de l’exercici 2017. (Els socis que desitgin presentar-se com a candidats a la Comissió de Control Econòmic-Financer, hauran de comunicar-ho a la Secretaria del Consell d’Administració no més tard de l’1 de juny de 2017 a les 17 hores.

Al venciment d’aquest termini, el Secretari del Consell d’Administració procedirà a comunicar als socis les candidatures presentades, així com, en el seu cas, els respectius programes de cada candidatura).

3r    Comunicació sobre l’elecció de membres del Consell d’Administració de VEGAP. (Els socis que desitgin presentar-se a l’elecció de membres del Consell d’Administració, hauran de formar part d’una candidatura i la comunicaran al Secretari del Consell d’Administració, no més tard del 3 de maig de 2017 a les 17 hores, segons el que es disposa en l’article 37 dels Estatuts socials. Les candidatures seran tancades i hauran d’incloure vint candidats i, almenys, dos candidats suplents, amb indicació de l’ordre de suplència. Cada candidatura haurà d’avalar-se amb la signatura d’almenys, deu socis no pertanyents a la mateixa. Cap soci podrà formar part de més d’una candidatura. La candidatura haurà de presentar-se per escrit per la persona que l’encapçali, inclourà el nom de cadascun dels socis que la formen i anirà signada per cadascun d’ells. Al venciment del termini de presentació de candidatures, el Secretari del Consell d’Administració procedirà a comunicar als socis les candidatures presentades, així com, si s’escau, els respectius programes de cada candidatura. El cens electoral està a la disposició de tots els socis a les seus de l’entitat a Madrid i Barcelona).

4t    Aprovació, en el seu cas, de la modificació dels següents articles dels Estatuts de VEGAP: article 7 (mitjançant l’addició d’ un nou paràgraf), article 14 apartat 5, article 19 (mitjançant l’addició d’ un nou paràgraf) i article 59 apartat primer.

5è   Aprovació, en el seu cas, de la modificació del Reglament de Repartiment de VEGAP.

6è   Qüestions específiques de l’àmbit català.

7è   Precs i preguntes.

Us esperem.

Noticias relacionadas

Noticia

Pre-Assemblea 2024

Ahir es va celebrar la Pre-Assemblea Territorial de Catalunya a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona. Va ser possible la participació de forma virtual i

Seguir leyendo
Scroll Up

Buscador:

Puedes buscar cualquier información que necesites:

 un autor, un formulario, una gestión…¿En qué podemos ayudarle?

Compartir: